Translate

Saturday, 19 August 2017

My independent declaration of life! (Poem)


By Stanley Collymore

I’m not obsessed with life as the vast majority of you out there
evidently are and therefore I enjoy my life to the fullest and
have always done so, reinforced by the fact that I don’t
fear anyone or anything, come to that, and that most
definitely includes death. So given the choice of
dying or forced to stay alive in this world I’m
living in and itself run by cunts like Donald
Trump and his Yid Nazi-Zionist ilk, it’s
basically a no-brainer of a decision for
me which of the two, in that given
situation, I’d immediately prefer.

So they can all blow this entire Planet Earth up for all I
care, since as the practising Christian that I am and
have always been, I firmly and unconditionally
believe in an after-life attended by a much
better existence because of the life I’ve
lived here on earth so far, coupled with the one that
I presently enjoy; and which to-date isn’t all that
bad, I can assure you. So please, go ahead and
ridiculously press the Rogue State USA and
dual NATO nuclear buttons Donald Trump
together with others of your maniac kind,
and in your predominantly narcissistic,
self-opinionated, methodically dim-
witted Reality TV minds and alike
delusional manner, gratuitously
instigate and stupidly create
your farcically posturing,
profoundly insane and
clearly irreversibly
nuclear winter!

© Stanley V. Collymore
19 August 2017.


Author’s Remarks:
A global nuclear war instigated by Rogue State USA is neither Hiroshima and Nagasaki, Operation Gladio nor the numerous other illegal and barbaric escapades that this bullying and reprehensible entity has been involved in from its very inception and that since the end of World War Two has resulted in the gratuitous mass murder of in excess of 50 million people worldwide.

Rogue State USA, its toadying and arse-licking sycophants like Britain and the others of its ilk in the terrorist organization NATO must be challenged and brought to heel, and not least so because of the massive and invariably irreparable damage they’ve done in a diversity of ways to the rest of humanity and still carry on doing. And that involves constructive global unity between the decent and legitimate nations on this planet earth grasping the nettle and doing something about these intolerable travesties being perpetrated against ordinary and innocent persons, in their millions, globally.

And self-reliance is the key to achieving your objectives, since the likes of Russia and China that like to pretend they’re the friends of those in the Global South evidently aren’t; and in my opinion are no fucking different from Rogue State USA and NATO. And are essentially no more than wannabe entities themselves that want to be part of the same white, western and discernibly barbaric and exploitative world that Rogue State USA currently and with the assistance of its white western lackeys and largely but not exclusively so Middle Eastern, Arab Useful Idiots control. And if Rogue State USA that hogs all of this were to open its arms to Russia and China these two mother-fucking hypocrites would jump at the chance to be a part of this Cabal of the ongoing murderous and exploitative practices directed against the Global South.

Meine selbständige Deklaration des Lebens!


Von Stanley Collymore

Ich bin nicht mit dem Leben besessen, da die überwiegende Mehrheit von euch da draußen offensichtlich ist und deshalb genieße ich mein Leben in vollen Zügen und habe es immer getan, dadurch verstärkt durch die Tatsache, dass ich niemanden oder irgendetwas fürchte, Und das schließt definitiv den Tod ein. Also, da die Wahl des Sterbens oder gezwungen, in dieser Welt lebendig zu bleiben, lebe ich in und selbst von Cunts wie Donald Trump und seinem Yid Nazi-Zionist ilk laufen, es ist im Grunde ein Kinderspiel eine Entscheidung für mich, welche der beiden , In dieser gegebenen Situation würde ich sofort bevorzugen.

So können sie alle diesen ganzen Planeten Erde für alles, was mich interessieren, blasen, denn als der praktizierende Christ, der ich bin und immer gewesen bin, glaube ich fest und bedingungslos an ein Nachleben, das von einer viel besseren Existenz wegen des Lebens, Ich habe hier auf Erden gelebt, gepaart mit dem, den ich momentan genieße; Und was bisher nicht so schlimm ist, kann ich dir versichern. Also geh bitte vor und lächerlich drückt den Rogue State USA und Dual NATO Atomknöpfe Donald Trump zusammen mit anderen anderen deiner Art und in deiner überwiegend narzisstischen, selbstbewussten, methodisch verkleinerten Reality TV Köpfe und gleichermaßen wahnsinnig, unentgeltlich Anstiften und dumm dein farcically posing, zutiefst verrückt und eindeutig irreversibel nuklearen Winter!

Ein globaler Atomkrieg, der von Rogue State USA initiiert wird, ist weder Hiroshima und Nagasaki, Operation Gladio noch die zahlreichen anderen illegalen und barbarischen Eskapaden, die diese Mobbing und verwerfliche Einheit von Anfang an beteiligt hat und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden ist In der unentgeltlichen Massenmord von über 50 Millionen Menschen weltweit.

Rogue State USA, seine beruhigenden und ass-leckenden Sykophanten wie Großbritannien und die anderen von seinem ilk in der terroristischen Organisation NATO muss herausgefordert und zum Fersen gebracht werden, und nicht zuletzt wegen des massiven und unveränderlich irreparablen Schadens, den sie in einem gemacht haben Vielfalt der Wege zum Rest der Menschheit und immer noch weiter. Und das beinhaltet eine konstruktive globale Einheit zwischen den anständigen und legitimen Nationen auf diesem Planeten Erde, die die Brennnessel ergreift und etwas über diese unerträglichen Travestien tut, die gegen gewöhnliche und unschuldige Personen in ihren Millionen weltweit verübt werden.

Und Selbstvertrauen ist der Schlüssel zur Erreichung Ihrer Ziele, denn die Vorlieben von Russland und China, die gerne vorgeben, dass sie die Freunde von denen im Globalen Süden sind, sind offensichtlich nicht; Und meiner Meinung nach sind keine ficken anders als Rogue State USA und NATO. Und sind im Wesentlichen nicht mehr als Möchtegern-Entitäten selbst, die Teil der gleichen weißen, westlichen und erkennbar barbarischen und ausbeuterischen Welt sein wollen, die Rogue State USA derzeit und mit Hilfe ihrer weißen westlichen Lakaien und weitgehend aber nicht ausschließlich so nahöstlich, arabisch Nützliche Idioten kontrollieren. Und wenn Rogue State USA, die das alles schwärmen, seine Waffen nach Russland und China eröffnen würden, würden diese beiden mutterfuckenden Heuchler auf die Chance springen, ein Teil dieser Kabale der laufenden mörderischen und ausbeuterischen Praktiken zu sein, die gegen den globalen Süden gerichtet sind.

Fy datganiad annibynnol o fywyd!


Gan Stanley Collymore

Dydw i ddim yn obsesiwn â bywyd gan fod y mwyafrif helaeth ohonoch chi yn amlwg, ac felly rwyf yn mwynhau fy mywyd i'r eithaf ac wedi gwneud hynny bob amser, wedi'i atgyfnerthu gan y ffaith nad wyf yn ofni unrhyw un nac unrhyw beth, yn dod at hynny, Ac mae hynny'n bendant yn cynnwys marwolaeth. Felly, o ystyried y dewis o farw neu orfodi i aros yn fyw yn y byd hwn rydw i yn byw ynddo'i hun ac yn cael ei redeg gan cunts fel Donald Trump a'i Hid Natsïaidd-Nazidiaid Yid, yn y bôn, nid yw'n benderfyniad i mi pa un o'r ddau , Yn y sefyllfa a roddwyd, byddai'n well gennyf ar unwaith.

Felly gallant oll chwythu'r Planet Ddaear hon i gyd ar gyfer yr holl fy mod i'n gofalu amdano, gan fod y Cristnogol sy'n fy mod i ac wedi bod erioed wedi bod, credaf yn gadarn ac yn ddiamod mewn bywyd wedi mynychu bodolaeth lawer gwell oherwydd fywyd ' Mae hi'n byw yma ar y ddaear hyd yn hyn, ynghyd â'r un yr wyf yn ei fwynhau ar hyn o bryd; Ac nad yw hyn yn gyfoes yn ddrwg i gyd, gallaf eich sicrhau. Felly, gwnewch yn siŵr a gwnewch yn siŵr eich bod yn pwysleisio'r Unol Daleithiau Rogue UDA a botymau niwclear NATO deuol Donald Trump ynghyd â phobl eraill eraill o'ch math chi, ac yn eich meddyliau Realaeth Teledu Reality di-wyliadwrus yn narcissistig, yn bennaf, ac fel ei gilydd yn ddiddorol, yn rhad ac am ddim Gychwyn a chreu gormod o gaeaf niwclear, yn ddifrifol iawn ac yn annerbyniol, yn ddidrafferth.

Nid yw rhyfel niwclear fyd-eang a gychwynnwyd gan Rogue State USA yn Hiroshima a Nagasaki, Operation Gladio na'r nifer fawr o ddianc anghyfreithlon a barbaraidd y mae'r endid bwlio ac anhygoel wedi bod yn gysylltiedig â hi o'r cychwyn cyntaf a bod hynny ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf wedi arwain at Yn y llofruddiaeth o dros 50 miliwn o bobl ledled y byd.

Mae Llygoden y Wladwriaeth UDA, ei sycophantiaid sy'n chwistrellu ac yn lliniaru fel Prydain, a'r rhai eraill yn y sefydliad terfysgol, yn gorfod herio NATO a'u dwyn i mewn i sawdl, ac nid yn lleiaf felly oherwydd y difrod anferthol annisgwyl a ellir ei rwystro y maent wedi'i wneud mewn Amrywiaeth o ffyrdd i weddill y ddynoliaeth a pharhau i barhau i wneud. Ac mae hynny'n golygu undod byd-eang adeiladol rhwng y cenhedloedd gweddus a chyfreithlon ar y ddaear hon yn y ddaear, gan ddal y gwartheg a gwneud rhywbeth am y travesties annioddefol hyn yn cael eu cyflawni yn erbyn pobl gyffredin a diniwed, yn eu miliynau, yn fyd-eang.

A hunan-ddibyniaeth yw'r allwedd i gyflawni eich amcanion, gan nad yw fel Rwsia, a Tsieina sy'n hoffi esgus eu bod yn ffrindiau'r rhai yn y De Ddwyrain yn amlwg; Ac yn fy marn i, nid ydynt yn ffycin yn wahanol i Rogue State USA a NATO. Ac yn y bôn nid oes mwy na endidau wannabe eu hunain sy'n dymuno bod yn rhan o'r un byd barbarig ac ecsbloetio gwyn, gorllewinol a synhwyrol y mae Rogue State USA ar hyn o bryd a gyda chymorth ei lacynnau gwyn gorllewinol ac yn bennaf ond nid yn unig felly y Dwyrain Canol, Arabaidd Rheoli Idiots Defnyddiol. Ac os yw Rogue State USA y byddai pob un ohonyn nhw i agor ei freichiau i Rwsia a Tsieina, byddai'r ddau rhagrith mam-fucking hyn yn neidio ar y cyfle i fod yn rhan o'r Cabal hwn o'r arferion llofruddiol ac ecsbloetio parhaus a gyfeiriwyd yn erbyn y De Byd Fyd-eang.

My independent declaration of life! (Article)


By Stanley Collymore

I’m not obsessed with life as the vast majority of you out there evidently are and therefore I enjoy my life to the fullest and have always done so, reinforced by the fact that I don’t fear anyone or anything, come to that, and that most definitely includes death. So given the choice of dying or forced to stay alive in this world I’m living in and itself run by cunts like Donald Trump and his Yid Nazi-Zionist ilk, it’s basically a no-brainer of a decision for me which of the two, in that given situation, I’d instantaneously prefer.

So they can all blow this entire Planet Earth up for all I care, since as the practising Christian that I am and have always been, I firmly and unconditionally believe in an after-life attended by a much better existence because of the life I’ve lived here on earth so far, coupled with the one that I presently enjoy; and which to-date isn’t all that bad, I can assure you. So please, go ahead and ridiculously press the Rogue State USA and dual NATO nuclear buttons Donald Trump together with other others of your kind, and in your predominantly narcissistic, self-opinionated, methodically dim-witted Reality TV minds and alike delusional manner, gratuitously instigate and stupidly create your farcically posturing, profoundly insane and clearly irreversibly nuclear winter!

A global nuclear war instigated by Rogue State USA is neither Hiroshima and Nagasaki, Operation Gladio nor the numerous other illegal and barbaric escapades that this bullying and reprehensible entity has been involved in from its very inception and that since the end of World War Two has resulted in the gratuitous mass murder of in excess of 50 million people worldwide.

Rogue State USA, its toadying and arse-licking sycophants like Britain and the others of its ilk in the terrorist organization NATO must be challenged and brought to heel, and not least so because of the massive and invariably irreparable damage they’ve done in a diversity of ways to the rest of humanity and still carry on doing. And that involves constructive global unity between the decent and legitimate nations on this planet earth grasping the nettle and doing something about these intolerable travesties being perpetrated against ordinary and innocent persons, in their millions, globally.

And self-reliance is the key to achieving your objectives, since the likes of Russia, and China that like to pretend they’re the friends of those in the Global South evidently aren’t; and in my opinion are no fucking different from Rogue State USA and NATO. And are essentially no more than wannabe entities themselves that want to be part of the same white, western and discernibly barbaric and exploitative world that Rogue State USA currently and with the assistance of its white western lackeys and largely but not exclusively so Middle Eastern, Arab Useful Idiots control. And if Rogue State USA that hogs all of this were to open its arms to Russia and China these two mother-fucking hypocrites would jump at the chance to be a part of this Cabal of the ongoing murderous and exploitative practices directed against the Global South.


Ma déclaration de vie indépendante!


Par Stanley Collymore

Je ne suis pas obsédé par la vie car la grande majorité d'entre vous, évidemment, est et, par conséquent, j'aime bien ma vie et l'ai toujours fait, renforcée par le fait que je ne crains ni personne ni rien, viens à cela, Et cela comprend certainement la mort. Donc, étant donné le choix de mourir ou forcé de rester en vie dans ce monde dans lequel je vis et coureur de cunts comme Donald Trump et son Yid Nazi-Zionist ilk, c'est fondamentalement un évident de décision pour moi lequel des deux , Dans cette situation donnée, je préférerais instantanément.

Ils peuvent tous souffler toute cette planète Terre pour tout ce qui me préoccupe, car, en tant que chrétien en exercice, que je suis et que j'ai toujours été, je crois fermement et inconditionnellement à une vie après la vie assistée par une existence beaucoup mieux à cause de la vie, J'ai vécu ici sur la terre jusqu'ici, couplé à celui que j'apprécie actuellement; Et à ce jour, ce n'est pas si grave, je peux vous l'assurer. Alors s'il vous plaît, allez-y et pressez ridiculement le Rogue State USA et les deux boutons nucléaires de l'OTAN Donald Trump ensemble avec d'autres personnes de votre genre, et dans vos esprits de la Reality TV, à prédominance narcissique, autodidacte et méthodiquement effrénée et de manière délirante, gratuitement Institez et stupidement créer votre survie farouche, un hiver profondément insensé et clairement irréversiblement nucléaire!

Une guerre nucléaire mondiale instigée par Rogue State USA n'est ni Hiroshima ni Nagasaki, l'Opération Gladio ni les nombreuses autres escapades illégales et barbares que cette intimidation et cette entité répréhensible a été impliquée dès ses débuts et que, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Dans le meurtre en masse gratuit de plus de 50 millions de personnes dans le monde entier.

Rogue State USA, ses sycophants tollants et léchant comme la Grande-Bretagne et les autres membres de l'organisation terroriste, l'OTAN doivent être contestés et portés à talon, et pas seulement en raison du dommage massif et invariablement irréparable qu'ils ont fait dans un Diversité des moyens pour le reste de l'humanité et continuer à faire. Et cela implique une unité globale constructive entre les nations décentes et légitimes sur cette planète, la terre saisissant l'ortie et faisant quelque chose au sujet de ces intolérables travesties perpétrées contre des personnes ordinaires et innocentes, à leurs millions, à l'échelle mondiale.

Et l'autosuffisance est la clé pour atteindre vos objectifs, car les gens comme la Russie et la Chine qui préfèrent faire semblant qu'ils sont les amis de ceux du Sud global ne le sont évidemment pas; Et à mon avis ne sont pas fous différents de Rogue State USA et de l'OTAN. Et ne sont essentiellement que des entités aspirantes elles-mêmes qui veulent faire partie du même monde blanc, occidental et discernablement barbare et exploitant qui Rogue State USA actuellement et avec l'aide de ses laquais occidentaux blancs et largement, mais pas exclusivement, pour le Moyen-Orient, l'Arabe Contrôle des idiots utiles. Et si Rogue State USA, qui a tout cela, devait ouvrir ses bras à la Russie et à la Chine, ces deux hypocrites puissants sauteraient à l'occasion de faire partie de cette Cabale des pratiques d'assassinat et d'exploitation menées contre le Sud Global.

¡Mi declaración de vida independiente!


Por Stanley Collymore

No estoy obsesionado con la vida como la gran mayoría de ustedes por ahí evidentemente son y por lo tanto disfruto de mi vida al máximo y siempre lo han hecho, reforzado por el hecho de que no temo a nadie ni nada, venga a eso, Y que definitivamente incluye la muerte. Así que, dada la opción de morir o forzado a permanecer vivo en este mundo, estoy viviendo en sí mismo y dirigido por cuntas como Donald Trump y su yid nazi-sionista, es básicamente una decisión de mí, ¿cuál de los dos , En esa situación dada, preferiría instantáneamente.

Por lo tanto, todos ellos pueden explotar todo este planeta Tierra por todo lo que me importa, ya que como cristiano practicante que soy y he sido siempre, firmemente e incondicionalmente, creo en una vida después de la muerte acompañada de una existencia mucho mejor, He vivido aquí en la tierra hasta ahora, junto con el que disfruto actualmente; Y que hasta la fecha no es tan malo, puedo asegurar. Así que por favor, vaya adelante y presione de forma ridícula a los Estados Unidos de Rogue State y los dos botones nucleares de la OTAN, Donald Trump, junto con otros de su clase, y en su mente predominantemente narcisista, autocrítica, Instigar y estúpidamente crear su invierno férreamente posturas, profundamente loco y claramente irreversible nuclear!

Una guerra nuclear global instigada por Rogue State USA no es ni Hiroshima ni Nagasaki, la Operación Gladio ni las numerosas escapadas ilegales y bárbaras que esta entidad intimidante y reprensible ha estado involucrada desde sus inicios y que desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha resultado En el asesinato masivo gratuito de más de 50 millones de personas en todo el mundo.

Rogue State USA, sus aduladores y asquerosos sicarios como Gran Bretaña y los demás de su clase en la organización terrorista OTAN deben ser desafiados y amenazados, y no menos por el daño masivo e invariablemente irreparable que han hecho en un Diversidad de maneras al resto de la humanidad y todavía continúan haciendo. Y eso implica la construcción de una unidad global entre las naciones decentes y legítimas de este planeta tierra, capturando la ortiga y haciendo algo acerca de estas intolerables travesuras perpetradas contra personas ordinarias e inocentes, en sus millones de personas en todo el mundo.

Y la autosuficiencia es la clave para alcanzar sus objetivos, ya que los gustos de Rusia y China que les gusta fingir que son amigos de los del Sur Global evidentemente no lo son; Y en mi opinión no son fucking diferentes de Rogue State USA y la OTAN. Y no son más que las propias entidades que quieren formar parte del mismo mundo blanco, occidental y discerniblemente bárbaro y explotador que Rogue State USA actualmente y con la ayuda de sus lacayos blancos occidentales y en gran parte, pero no exclusivamente, de Oriente Medio, Árabe Control de idiotas útiles. Y si Rogue State USA, que explotara todo esto, abriera sus armas a Rusia y China, estos dos malditos hipócritas saltarían a la posibilidad de formar parte de esta Cábala de las continuas prácticas asesinas y explotadoras dirigidas contra el Sur Global.

Мое независимое провозглашение жизни!


Стэнли Коллимор

Я не одержим жизнью, поскольку подавляющее большинство из вас там, очевидно, есть, и поэтому я наслаждаюсь жизнью в полной мере и всегда делаю это, подкрепленный тем фактом, что я никого не боюсь, И что наиболее определенно включает в себя смерть. Так что, учитывая выбор умирающего или вынужденного остаться в живых в этом мире, я живу и сам управляюсь такими концами, как Дональд Трамп и его нацистский сионистский идола, в основном это не просто решение для меня, какое из двух , В этой ситуации я бы предпочел бы сразу.

Таким образом, они могут все унести всю эту Планету Земля на все, что мне нужно, поскольку, будучи христианином-практиком, которым я являюсь и всегда был, я твердо и безоговорочно верю в послезавтра, в котором участвовало гораздо лучшее существование из-за жизни, До сих пор жил здесь на земле, в сочетании с тем, что мне сейчас нравится; И что сейчас не так уж плохо, могу вас заверить. Поэтому, пожалуйста, продолжайте и смешно нажимайте «Разрушительное государство США» и двойные ядерные пулеметы НАТО Дональд Трамп вместе с другими людьми вашего рода и в ваших преимущественно нарциссических, самоуверенных, методично тусклых мыслях «Телевидение реальности» и так же бредовой манере, безвозмездно Подталкивать и глупо создавать ваши фарсовые позы, глубоко сумасшедшую и явно необратимую ядерную зиму!

Глобальная ядерная война, спровоцированная государством-разбойником США, - это не Хиросима и Нагасаки, операция «Гладио», ни многочисленные другие незаконные и варварские эскапады, с которыми это издевательство и надругательство были замешаны с самого начала и что после окончания Второй мировой войны В безвозмездном массовом убийстве свыше 50 миллионов человек во всем мире.

Государство-разбойник США, его подхалимы и подхалимы подхалимов, такие как Британия и другие, в том числе в террористической организации НАТО, должны быть оспорены и приведены в порядок, и не в последнюю очередь из-за огромного и неизменно непоправимого ущерба, который они нанесли в Разнообразие путей для остальной части человечества и все еще продолжаются. И это предполагает конструктивное глобальное единство между порядочными и законными народами на этой планете, где земля захватывает крапиву и что-то делает с этими невыносимыми травестиями, совершаемыми против обычных и невинных людей в их миллионах во всем мире.

И уверенность в себе - это ключ к достижению ваших целей, поскольку подобные России и Китаю, которые любят притворяться, что они друзья тех, кто в Глобальном Юге, очевидно, не таковы; И, на мой взгляд, не чертовски отличается от штата Роуг США и НАТО. И по существу они не более, чем сами субъекты-подражатели, которые хотят быть частью того же белого, западного и отчетливо варварского и эксплуататорского мира, который сейчас находится в штате штатов США и с помощью своих белых западных лакеев и в значительной степени, но не исключительно для ближневосточных, арабских Полезное управление идиотами. И если государство-разбойник США, которое борется за все это, должно было открыть свое оружие для России и Китая, эти два чертовых лицемерия могли бы стать частью этой Кабалы в продолжающихся убийственных и эксплуататорских действиях, направленных против Глобального Юга.